Portál RCRACING Slovakia je slovenská komunitná sieť, ktorá má za cieľ spojiť všetkých nadšencov, kluby a jazdcov RC hobby.
U nás nájdete kluby, dráhy, prihlášky na preteky, výsledky, reportáže, fotky, videá, aktuality, modelárske aukcie a iné ...
Komunita

Výsledky: 6.MSR 1:10 Buggy - 24.9.2016 Výsledky: 6.MSR 1:10 Buggy - 24.9.2016 Podrobné výsledky z kategórie 1:10 Buggy 2WD. Podrobné výsledky z kategórie 1:10 Buggy 4WD. Podrobné výsledky z kategórie&nb...
Výsledky: 4.MSR 1:10 Buggy - 30.7.2016 Výsledky: 4.MSR 1:10 Buggy - 30.7.2016 Výsledky 4.MSR 1:10 Buggy 2WD, Bratislava, Podrobné výsledky z kategórie 1:10 Buggy 2WD. Výsledky 4.MSR 1:10 Buggy 4WD, Brati...
Výsledky: 1.MSR 1:10 Buggy, Košice - 28.5.2016 Výsledky: 1.MSR 1:10 Buggy, Košice - 28.5.2016 Výsledky 1.MSR 1:10 Buggy 2WD, Košice Urban Adam Švihran Miloš Dankovcik Tomas Novosedlík Lubomír Javorcik Pavol Tomečko...
EFRA HandBook 2016 EFRA HandBook 2016 Európska federácia pre rádiovo ovládané modely áut - EFRA (European Federation of Radio Operated Model Automobiles) vydala HandB...
Pravidlá pre MSR 1:10 Buggy 2016 Pravidlá pre MSR 1:10 Buggy 2016 Zväz modelárov Slovenska pripravil na pravidlá pre seriál pretekov Majstrovstiev Slovenskej republiky 2016 modelov  1:10...
Vianočné stretnutie v RCRS Aréne Vianočné stretnutie v RCRS Aréne Milí priatelia, nakoľko sa nám závratne blížia vianočné a novoročné sviatky, chceli by sme Vás srdečne pozvať na nefor...
Reportáž: 4.kolo GP Orava 2015 Nitro, 29-30.8.2015 Reportáž: 4.kolo GP Orava 2015 Nitro, 29-30.8.2015 Klub modelárov RC Auto Orava v spolupráci s mestom Trstená zorganizovali 29. a 30. augusta 2015 štvrté kolo pretekov rádiom ri...
Pozvánka: 4.kolo GP Orava 2015 Nitro, 30.8.2015 Pozvánka: 4.kolo GP Orava 2015 Nitro, 30.8.2015 Klub modelárov RC Auto Orava a mesto Trstená pozýva všetkých na preteky o pohár primátora mesta Trstená GP Orava 2015 – 4.kolo...

Kto je prítomný?

0 členovia a 115 hostí online
Zobraziť všetkých

EFRA a KAMS novinky

EFRA HandBook 2016 Európska federácia pre rádiovo...
Pravidlá pre MSR 1:10 Buggy...Zväz modelárov Slovenska pripravil...

Pravidlá používania

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PORTÁLU RC RACING SLOVAKIA

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Portál www.rcracingslovakia.com je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „Používateľ“) rôzne služby, ktorého prevádzkovateľom je PC HELP SERVIS spol. s r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2 Užívateľ na RC RACING Slovakia je fyzická alebo právnická osoba. Užívateľ je povinný vyplniť registračný formulár (najmä údaje, ktoré sú označené ako povinné) a odsúhlasiť znenie týchto všeobecných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto všeobecné podmienky alebo všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky. 

2. Práva a povinnosti užívateľov portálu a Prevádzkovateľa

2.1 Používateľ sa zaväzuje, že pri využívaní služieb portálu sa nebude správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s dobrými mravmi. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portály na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi. Používateľ je oprávnený prezentovať sa formou príslušnosti ku klubu alebo združeniu (používatelia môžu vytvárať udalosti svojho klubu v komunite, písať články, ktorých zverejnenie podlieha súhlasu Prevádzkovateľa, moderovať svoje pod fórum v zmysle pravidiel portálu, informovať ostatných cez klubový profil v komunite a pod.).

2.2 Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len fotografie, videá alebo iné audiovizuálne diela, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky fotografie a videá, ktoré používateľ pridáva na portál, a to najmä do profilu, do fotoalbumov, do videoalbumov, do fóra, do článkov alebo do aukcií.

2.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah na portály, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na portály. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Užívatelia sa zaväzujú chrániť svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračným menom zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami. Užívateľ je oprávnený požiadať o zrušenie registrácie, a to formou emailovej žiadosti o zrušenie účtu na adresu rcracingslovakia@gmail.com.

3.2 Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou súhlasom s týmito všeobecnými podmienkami dáva Prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov Užívateľa podlieha úprave zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Užívateľ zároveň udeľuje súhlas na použitie emailovej adresy uvedenej pri registrácii na reklamné účely formou zasielania reklamných emailov (Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť údaje Užívateľov tretej osobe).

3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený umiestňovať na jednotlivé stránky reklamnú plochu, ktorú bude mať zakúpená tretia strana.

3.4 Účastník vyhlasuje, že ustanovenia týchto všeobecných podmienok akceptuje, sú mu jasné a zrozumiteľné a tieto sa zaväzuje dobrovoľne plniť.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných podmienok.